Inject Fabric Ducts

คลิปวิดีโอนี้ แสดงลักษณะการกระจายลมของ ท่อลมแอร์ผ้า fabric duct จาก Euro Air Denmark ชนิด Inject อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง


  • จุดเด่น

ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) จาก Euro Air Denmark ชนิด Inject เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรือค่อนข้างสกปรกมาก โดยไม่ต้องการซักทำความสะอาด เนื่องจากท่อลมแอร์ผ้าชนิดนี้มีความต้านทานฝุ่นควันสูงหรือการใช้งานหนัก ท่อลมแอร์ผ้าชนิด inject fabric duct ทำจากวัสดุพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น จึงทำให้ลดการบำรุงรักษาและการซักทำความสะอาดที่ยุ่งยาก เพียงแค่เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกและภายในเท่านั้น นอกจากนี้การกระจายลมเย็นยังเป็นไปทั่วถึงทั้งห้องเร็วกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ ท่อลมโลหะ (Galvanized / Metal Air Ducts) ทั่วๆไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวของท่อลมแอร์ผ้าทุกชนิดอยู่แล้ว

  • หลักการ

ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) จาก Euro Air Denmark ชนิด Inject ทำจากวัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยพีวีซี (PVC coated Polyester) ทั้งสองด้าน ซึ่งทำให้อากาศไม่สามารถซึมผ่านได้ การเคลือบผิวนี้ทำให้ลมแอร์ไม่สามารถซึมผ่านผ้าได้ แต่จะผ่านออกมาทางรูเจาะ ซึ่งเรียงเป็นแถวด้านข้างตลอดความยาวของท่อ ด้วยความเร็วสูงขึ้น นี่ถือเป็นข้อแตกต่างสำคัญของท่อลมแอร์ผ้าชนิดนี้กับชนิด Low Impulse Diffuser และชนิด Slot

ด้วยหลักการนี้ ทำให้ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) ชนิด Inject เหมาะที่จะใช้กับพื้นที่ที่มี air change ค่อนข้างสูง แต่ยังคงต้องการให้แรงลมปะทะต่ำ (draft free air distribution)  นอกจากนี้ ท่อลมแอร์ผ้าชนิดนี้ ยังถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบระบายอากาศที่มี inlet air เป็นอุณหภูมิห้อง (isotherm ambient) หรือใช้กับระบบทำความเย็นที่ supply air มีอุณหภูมิสูงกว่า dew point ด้วย

  • เทคนิค

ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) จาก Euro Air Denmark ชนิด Inject ถูกเคลือบด้วยพีวีซี จะมีรูเจาะขนาด 4 mm หรือ 18 mm เพื่อเป็นช่องออกของลมแอร์ ลมแอร์จะรอดผ่านรูเจาะเหล่านี้ด้วยความเร็วทั่วไประหว่าง 11-15 m/s ด้วยรูปแบบการจัดเรียงตัวของรูเจาะที่หลากหลาย จึงทำให้เกิดการกระจายและผสมกันของลมแอร์ภายในห้อง ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามการออกแบบ

 

คลิ๊กเพื่อดู ท่อลมแอร์ผ้า fabric duct จาก Euro Air Denmark ชนิด Low Impulse, Slot หรือ Nozzle

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery