Slot Fabric Ducts

คลิปวิดีโอนี้ แสดงลักษณะการกระจายลมของ ท่อลมแอร์ผ้า fabric duct จาก Euro Air Denmark ชนิด Slot อ่านราย ละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง


  • จุดเด่น
    ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) จาก Euro Air Denmark ชนิด Slot สามารถใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท ทั้งระบบการกระจายลมเย็น หรือลมร้อน (cooling or heating) งานบางประเภทที่ต้องการการกระจายลมร้อน heating เข้าสู่ห้องแทนระบบ cooling ไม่สามารถทำได้โดยอาศัย ท่อลมแอร์ผ้า (fabric ducts, textile ducts, air socks) ชนิดมาตรฐานอย่าง Low Impulse ducts เนื่องจากลมร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบน ไม่ตกลงมาด้านล่างเพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้อุ่นขึ้นตามความต้องการ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยใช้ ท่อลมแอร์ผ้า (fabric ducts, textile ducts, air socks) ชนิด Slot diffuser เย็บติดไปตลอดความยาวด้านข้างของท่อลมแอร์ผ้า โดยวิธีการนี้ลมอุ่นสามารถกระจายตัวออกมาได้ตลอดแนวท่อผ่านทางช่อง slot diffuser และซึมผ่านออกมาตามรูพรุนของท่อลมแอร์ผ้า ในเวลาเดียวกัน
  • หลักการ
    สำหรับงานบางประเภทที่ต้องการการกระจายลมร้อน heating เข้าสู่ห้อง หรืองานประเภทที่ต้องการกระจายลมเย็นเข้าสู่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่ามาก ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) จาก Euro Air Denmark ชนิด Slot เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่ง ด้วยความพรุนของเนื้อผ้า (permeability) ที่มีให้เลือกถึง 7 แบบ รวมกับ slot ที่มีความกว้างตั้งแต่ 2-30 mm จึงทำให้ได้ท่อลมแอร์ผ้าชนิด Slot ที่ตอบสนองความต้องการทุกประเภท ถ้าเป็นระบบกระจายลมเย็น (cooling) แนวของ slot จะถูกออกแบบให้อยู่เหนือเส้นกลาง (centerline) เพื่อที่ลมเย็นจะได้กระจายออกด้านบนก่อน แล้วค่อยลอยตกสู่ด้านล่าง แต่หากเป็นระบบกระจายลมร้อน (heating) แนวของ slot จะถูกออกแบบให้อยู่ต่ำกว่า centerline
  • เทคนิค
    ท่อลมแอร์ผ้า fabric air duct (Air Sock Duct, Air Duct Sock, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Textile Air Duct) จาก Euro Air Denmark ชนิด Slot เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เพื่อลดการเกิด condense หรือไอน้ำเกาะตามกระจกหน้าต่าง ถ้าพบว่า cooling load มีค่าสูงเกินกว่าที่ออกแบบให้ใช้กับท่อลมแอร์ผ้าชนิด Low Impulse ก็สามารถใช้ท่อลมแอร์ผ้าชนิด Slot แทนได้ดี ทำให้ลมเย็นกระจายออกห่างจากท่อลมแอร์ผ้าได้ไกลขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดแรงลมปะทะแต่อย่างใด

คลิ๊กเพื่อดู ท่อลมแอร์ผ้า fabric duct จาก Euro Air Denmark ชนิด Low Impulse, Inject, หรือ Nozzle

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery